بشقاب گود خورش خوری


ابعاد قطعه:227 میلیمتر
کد قطعه:002/052/0022