بشقاب میوه خوری


ابعاد قطعه:190 میلیمتر
کد قطعه:001/052/0019