دیس بیضی 42


ابعاد قطعه:422 میلیمتر
کد قطعه:007/052/0042