سالاد خوری کوچک


ابعاد قطعه:145 میلیمتر
کد قطعه:018/052/0015