سالاد خوری بزرگ


ابعاد قطعه:247 میلیمتر
کد قطعه:018/052/0025