نعلبکی چای خوری


ابعاد قطعه:142 میلیمتر
کد قطعه:019/052/0014