قوری چای خوری


ابعاد قطعه:1065 سی سی
کد قطعه:005/052/0008