سوپ خوری با شیار ملاقه


ابعاد قطعه:2973 سی سی
کد قطعه:041/052/0006