لیوان ماگ


ابعاد قطعه:295 سی سی
کد قطعه:062/061/0280