سوپ خوری


ابعاد قطعه:1600 سی سی
کد قطعه:008/062/0012