دیس 32


ابعاد قطعه:308 میلیمتر
کد قطعه:001/062/0032