ظرف میوه خوری


ابعاد قطعه:247 میلیمتر
کد قطعه:002/062/0027