بشقاب گود خورش خوری


ابعاد قطعه:200 میلیمتر
کد قطعه:002/062/0020