سالادخوری کوچک


ابعاد قطعه:142 میلیمتر
کد قطعه:003/062/0014