نعلبکی چای خوری


ابعاد قطعه:154 میلیمتر
کد قطعه:019/062/0015