قوری چای خوری


ابعاد قطعه:769 سی سی
کد قطعه:005/062/0005