. گل آرایی پیکره نئوکلاسیک-صفحه1

پیکره نئوکلاسیک

نئوکلاسیک حاصل بکارگیری دانش بروز و فناوری بی همتای ما برای رویکردی امروزی به دوران شکوهمند ویکتورین و پذیرایی به سبک نجیب زادگان اروپایی است.
سرویس چینی نئوکلاسیک انتخاب آن دسته از افرادی است که در کنار کارائی و مدرنیته به سبک های هنری و فرهنگ پذیرایی دوران پس از رنسانس علاقه مند هستند.
آرایه پیکره نئوکلاسیک پیکره نئوکلاسیک ترکیب سرویس پیکره نئوکلاسیک


  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +