.

امور خیریه

چینی زرین ایران مشارکت در فعالیت های عام المنفعه و امور خیریه را از دیرباز جزئی از مسئولیت اجتماعی خود قرار داده است. فعالیت های زیر بخشی از امور خیریه است که در تهران و شهرستان ها با مشارکت این شرکت و نهادها و انجمن های خیریه انجام شده است:

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +