.

امور خیریه

چینی زرین ایران مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه و امور خیریه را از دیرباز جزئی از مسئولیت اجتماعی خود قرار داده است. فعالیتهای زیر بخشی از امور خیریه است که در تهران و شهرستانها با مشارکت این شرکت و نهادها و انجمنهای خیریه انجام شده است:

  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +